ÜYE GİRİŞİ
Tc Kimlik No

Parola

ANKET
Web sitemizi beğendiniz mi?
Evet - (2550)
Pdd
Hayır - (983)
Pdd
 • Kayıtlı duyuru yok...
 • Kayıtlı duyuru yok...
 • Kayıtlı duyuru yok...
 • Kayıtlı duyuru yok...
 • Dernek Tüzüğü
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SPOR DERNEĞİ
  Derneğin adı
  Madde 1-Derneğin adı "İçişleri Bakanlığı Spor Derneği”`dir.
  Derneğin merkezi ve şubesi
  Madde 2- Derneğin merkezi Ankara`dır. Derneğin şubesi yoktur.
  Derneğin amacı
  Madde 3- Derneğin amacı; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, satranç, binicilik, güreş ve atletizm alanlarında faaliyetlerde bulunmak ve bu spor alanlarında sağlıklı, iyi ahlaklı, çalışkan, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, milli gayelere uygun ve milli kültürümüze bağlı, manevi değerlerimize saygılı, ülkemizi her alanda başarı ile temsil edecek sporcular yetiştirmek, üyelerine ve sporcularına spor yapma olanakları temin etmek ve çeşitli sporları yaptırmak, dernek üyelerinin fiziki ve moral kabiliyetlerini geliştirmek, dernek üyeleri arasında karşılıklı saygı ve sevgiyi yerleştirmek, dernek üyelerinin ve sporcularının ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak, üyelerin boş vakitlerini değerlendirmek ve üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamaktır.
  Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri Madde 4
  a)        Yukarıdaki maddede belirtilen spor dallarında amatör faaliyetlerde bulunmak,
  b)        Türk sporuna ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek,
  c)              Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve
  hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
  ç) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, konferans, panel, seminer ve kongreler düzenlemek ve bu maksatla yurtiçinden ve yurtdışından bilim adamlarını, yazarları ve aydınlan davet etmek, gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek konferans, panel, seminer, kongrelere katılmak,
  d)       Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarım duyurmak için amaçlan doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  e)        Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamım sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
  f)         Gerekli izinler alınması ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla; yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
  g)        Amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
  ğ) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak; sosyal, kültürel ve sportif tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
  h) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  ı) Demek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  i) Amacm gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin ahnarak demeklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

  j) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  k) Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  1) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
  m) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
  n) Kanun ve mevzuatın spor derneklerine izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.
  Derneğin faaliyet alanı
  Madde 5- Dernek; sportif, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösterir.
  Derneğin kurucuları:
  Madde 6- Dernek Kurucularının Ad ve Soyadları, Meslekleri ve İkametgâhları;

  ADI SOYADI:
  Faik TÜREL H.Haydar BERKSUN Nafı DEMlRKAYA Ekrem ERGÜVEN Sabri ADAL Muzaffer AKALIN Sabri ONAT Hüdai KARABATAN A.Seyfı TÜLÜMÜN

  MESLEĞİ:
  İçişleri Müsteşarı İçişleri Müsteşan İçişleri Müsteşan İçişleri Hukuk Müş. İçişleri Em.Gen.Müd. İçişleri Mah.İd. Gen.Müd. İçişleri Nüf.İş.Gn.Md. İçişleri İller İd.Gn. İçişleri Öz.İş.Gn.Md.

  İKAMETGAHI: Atatürk Bulvarı Anıt T.C.İzmir Cad. 21 Uğur Apt. No:28 Selanik Cad. Erkut Apt. Sakarya Cad.Özyazıcı Sağlık Sok. Genç Apt. Sümer Sok.Nas Apt. SağhkSok.B.Ar.Sk.l İzmir Cad. No:24

  Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri
  Madde 6- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye`de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  Üyelerden giriş ödentisi olarak 12 TL, yıllık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
  Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
  Üyelikten çıkma
  Madde 7- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

  Üyelikten çıkarılma
  Madde 8-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;
  a)       Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  b)       Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  c)        Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatım altı ay içinde ödememek, ç) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  d)   Üye" olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
  Dernek organları
  Madde 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
  a)       Genel kurul,
  b)   Yönetim kurulu,
  c)        Denetim kurulu.
  Dernek genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı ve çağrı ve toplantı usulü
  Madde 10- Genel kurul, derneğin en yetkili karar orgam olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
  Genel kurul;
  a)   Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
  b)   Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
  Olağan genel kurul; 3 yılda bir nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
  Genel kurul toplantıya on beş gün önceden yönetim kurulunca çağrılır.
  Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
  Çağrı usulü
  Madde 11-Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
  Toplantı usulü
  Madde 12- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun

  sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarım imzalamaları zorunludur.
  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
  Toplantıda görüşülen konular ve alman kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
  Genel kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri
  Madde 13-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
  Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
  Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar
  Madde 14-Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
  Genel kurulun görev ve yetkileri
  Madde 15-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
  a)        Dernek organlarının seçilmesi,
  b)   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
  c)    Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, ç) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
  edilmesi,

  d)       Demek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  e)        Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
  f)         Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile demek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
  g)               Demeğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta
  yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  ğ) Demeğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki demek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
  h) Derneğin vakıf kurması,
  ı) Demeğin fesih edilmesi,
  i) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
  j) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
  Genel kurul, demeğin diğer organlarım denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Demeğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
  Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri
  Madde 16- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye`yi belirler.
  Yönetim kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kumlu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
  Yönetim kumlu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
  Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
  Madde 17- Yönetim kumlu aşağıdaki hususları yerine getirir:
  a)       Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
  b)       Gelir ve gider hesaplanna ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kumla sunmak,
  c)        Demeğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kuml onayına sunmak,
  ç) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, demeğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
  d)       Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
  e)        Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
  f)         Her faaliyet yılı sonunda demeğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kumla sunmak,
  g)        Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
  ğ) Demeğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

  h) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, ı) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
  Huzur hakkı
  Madde 18- Derneğin yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.
  Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.
  Denetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri
  Madde 19- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
  Denetim kurulunun görev ve yetkileri
  Madde 20- Denetim kurulu; derneğin, amacı ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
  Denetim kurulu çalışma usul ve esasları, bu kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulunun davet etmesi halinde, denetim kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir.
  Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
  Derneğin gelir kaynakları
  Madde 21- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
  a)   Üye giriş ve yıllık aidatları,
  b)   Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
  c)              Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil,
  konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  ç) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  d)    Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
  e)           Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
  f)             Diğer gelirler.
  Derneğin defter tutma esas ve usulleri ve tutulacak defterler
  Madde 22-Defter tutma esasları;
  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin TL` yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

  Demeğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
  Kayıt usulü
  Madde 23- Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
  Tutulacak defterler
  Madde 24-Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
  a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  l-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
  Defterlerin tasdiki
  Madde 25-Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasma göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
  Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi
  Madde 26-İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) Dernekler Yönetmeliği EK-16`da belirtilen "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
  Derneğin gelir ve gider işlemleri Madde 27-Gelir ve gider belgeleri;

  Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17`de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94`üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13`te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.
  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14`te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15`te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.
  Alındı belgeleri
  Madde 28-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17`de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
  Yetki belgesi
  Madde 29- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19`da örneği sunulan) "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
  Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
  Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
  Gelir ve gider belgelerinin saklama süresi
  Madde 30- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
  Beyanname verilmesi
  Madde 31-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21`de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
  Bildirim yükümlülüğü
  Madde 32- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

  a) Genel kurul sonuç bildirimi
  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3` te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
  Genel kurul sonuç bildirimine;
  1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
  2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
  Eklenir.
  Taşınmazların bildirilmesi
  Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26`da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
  Yurtdışından yardım alma bildirimi
  Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4`te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
  Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
  Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim
  Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23`de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
  Değişikliklerin bildirilmesi
  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24`te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25`te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
  Derneğin iç denetimi
  Madde 33-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
  Derneğin borçlanma usulleri
  Madde 34-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
  Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği
  Madde 35-Tüzük değişikliği genel kurul karan ile yapılabilir.
  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylannın 2/3`ü`dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
  Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiye şekli
  Madde 36-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylannın 2/3`ü`dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
  Tasfiye işlemleri
  Madde 37-Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde İçişleri Spor Derneği" ibaresi kullanılır.
  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılanna çağrıda bulunulur ve varsa mallan paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

  Demeğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
  Demeğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
  Hüküm eksikliği
  Madde 38- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen 31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
  GMK Bulvarı Onur İş Hanı 3.Kat No:12/41 Kızılay/ANKARA | Telefon-Faks : 0312 418 13 74 | İletişim Maili : dernek@icdersan.org.tr


  Ankara Web Yazılım®