ÜYE GİRİŞİ
Tc Kimlik No

Parola

ANKET
Web sitemizi beğendiniz mi?
Evet - (2448)
Pdd
Hayır - (919)
Pdd
 • Kayıtlı duyuru yok...
 • Kayıtlı duyuru yok...
 • Kayıtlı duyuru yok...
 • Yönetmelik
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SPOR DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIK YÖNETMELİĞİ
  MADDE-1
  SANDIĞIN ADI       ; Sandığın adı İçişleri Bakanlığı Spor Derneği Yardım Sandığıdır. Merkezi
  Ankara`dır. Şubesi yoktur.
  MADDE-2
  SANDIĞIN AMACI      : Üyeler arasında sportif faaliyetleri artıracak tedbirleri almak, üye ve
  çocuklarının iyi ahlaklı çalışkan, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak yetişmeleri için spor dallarında
  kurslar açmak üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak üyelerin yiyecek, giyecek
  yakacak gibi zaruri ihtiyaç maddeleri ile diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını
  karşılamaktır.
  MADDE-3
  SANDIĞIN FALİYETLERİ: Sandık amacının gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen faaliyetlerde
  bulunur.
  a)      Üye ve çocukları için futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve tenis kursları açmak,
  b)      Üyeleri tasarrufa teşvik etmek,
  c)       Üyelerin kısa vadede ihtiyaçlarını karşılamak,
  d)      Üyelerin yiyecek, giyecek ve dayanaklı tüketim maddeleri ile diğer mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, satış reyonu açmak,
  e)       Her türlü sosyal yardımda bulunmak üyelerin ölümleri, maluliyetleri ve emekliliklerinde maddi yardımlarda bulunmak, evlenme, doğum ve ölüm gibi durumlarda gerekli yardımları yapmak,
  f)        Sandık yönetmeliğinde amaç ve faaliyet maddelerinde belirtilen işleri yerine getirmek,
  g)       Gerekli taşınır taşınmaz mallar satın almak kiralamak ve mevcutları paraya çevirmek,
  h) Üyeler arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak için yurt içinde tarihi ve kültürel yerlere geziler düzenlemek.
  MADDE-4
  ÜYE OLMA HAKKI: İçişleri Bakanlığı Spor Derneği Üyeleri Sandığın üyesidir. Derneğe üye
  olanlar istedikleri halinde sandığa üye olabilirler bunun için giriş belgesi doldurarak müracaat
  ederler.
  Yönetim kurulu kararı ile üye olunur
  MADDE-5
  ÜYELİKTEN ÇIKMA: İsteyen üye dilediği zaman üyelikten ayrılabilir.Sandık Yönetim Kuruluna
  yapılan başvuru ile yönetim kurulu kararı üzerine ayrılma gerçekleşir.
  MADDE-6
  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
  a)      5072 Sayılı Dernekler Kanunu `nun üye olma hakkını düzenleyen maddelerinde belirtilen haklarını kaybedenler veya sonradan ilgili maddedeki yasakları işleyen üyeler,
  b)      Dernek ve Sandık aleyhine çalışanlar,
  c)       Dernek Tüzüğü ve Sandık Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uymayanlar,
  d) Üyelik aidatlarını ihtara rağmen üç ay üst üste ödemeyenler,
  e)       Yönetim Kurulu Kararına uymayanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılanlar. Yapılacak İlk Genel Kurula itiraz edebilirler,Genel Kurulun vereceği karar kesindir,
  f)    Üyelerin ölümü halinde üyelik kendiliğinden sona erer,
  g)               Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar, varsa borçları tahsil edildikten sonra birikimleri
  kendilerine iade edilir.

  MADDE-7
  ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ; Üyeler bu yönetmelik hükümleri ile demek tüzüğü ilgili
  mevzuata uygun olarak Genel Kurul ye Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönerge ile alınacak
  kararlara uymak zorundadır.
  MADDE-8
  ÜYELERİN HAKLARI : Üyeler eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy
  hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanır, üyeler sandık faaliyetlerinde eşit ölçüde
  yararlanırlar,fonlar hesabında ise katılım payları oranında faydalanırlar.
  ÜYELİK AİDATI: Üyeler sandığa İlk girişte 15 TL giriş aidatı, 24 TL yıllık aidat
  öderler.Giriş aidatı ve aidatın 1 aylık Üyeliğe kabul edildiği tarihte,diğer aylara ait olanlar
  ise her ay ödenir.
  MADDE-10
  SANDIĞIN ORGANLARI: Sandığın organları şunlardır;
  a)       Genel Kurul
  b)       Yönetim Kurulu
  c)        Denetleme Kurulu MADDE -11
  GENEL KURUL : Sandık Genel Kurulu,Sandığın en yüksek organıdır. Genel Kurul
  toplantı tarihindeki sandığın kayıtlı üyeleriyle teşekkül eder.
  MADDE-12
  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Genel kurulun başlıca görev ve
  yetkileri şunlardır.
  a)                 Yönetim Kurulunun hazırlayacağı çalışma raporunun mali raporu, hesap
  durumunu incelemek,genel yönetimi gözden geçirmek, yönetim raporunun
  görüşmek,
  b)        Bilanço ve gelecek dönem bütçe tasarısını inceleyip onaylamak,
  c)         Yönetim ve denetim kurallarını ibra etmek,yeni kurulları seçmek,
  d)        Üyelik aidatında değişikjik yapmak,
  e)         Sandık Yönetmeliği değişiklik teklifini ine eleyip onaylamak,
  f)          Sandık için taşınır ve taşınmaz malların satın ahnması,kiralanması ve sahip olduğu malların paraya çevrilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
  g)                Sandık hizmetleri yürütülmesi ye fonlmn idaresi için alışveriş merkezleri
  kurulması veya bunlarla arılaşma yapılması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki
  vermek,
  h) 4.maddede yazılı çalışma konularının yürirlüğe konulması ve sandığın geleceği
  ile ilgili kararları almak,
  ı) Sandığın feshine karar vermek.
  MADDE-13
  GENEL KURULU TOPLANTILARI VE ÇAĞRI USULÜ: Genel Kurulu Olağan
  Toplantıları bağlı bulunduğu derneğin genel kurulundan en az bir ay önce olmak üzere
  Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer,gün ye saatte sandık merkezinin bulunduğu şehirde
  üç yılda bir dernek genel kurulundan bir ay önce yapılır.
  Genel Kurulu toplantısının günü,saati,yeri ve günde ni en az 15 gün önceden mahalli bir
  gazete de ilan edilir. Ayrıca üyelere cjuynrıı yapılır ve aynı zaman da mahallin en büyük
  mülki amirliğine sandık üyelerinin isim listesi ile birlikte bildirilir.
  Mahalli   gazete   de   yayınlanacak   ilan4a.Çoğunluk   sağlanamaması   sebebiyle toplantı
  yapılamazsa 2. Toplantının herhangi gtjn yapılacağı da belirtilir. İki toplantı günü
  arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

  MADPE-14
  OJTAG ANÜSTÜ TOPLANTI: Sandık genel kurulu,
  a)        Yönetim Kurulunun gerekli görmesi,
  b)        Denetim Kurulunun,sandık yönetiminde yolsuzluk ve usulsüzlük olduğu,sandığm geleceğinin tehlikede bulunduğu nedenlerine dayanarak ve bunlara ait delil ve dokümanları hazırlayıp yönetim kuruluna bildirilmesi,
  c)         Sandık üyelerinin en az 1/5 nin genel kurulu toplantıyı gerektiren nedenleri yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmesi üzerine olağanüstü toplanır. Bu toplantıda olağan toplantı usulüne göre yapılır. Denetim Kurulu veya Sandık üyelerinin yazılı isteği halinde Yönetim Kurulu bir ay içinde genel kurulu toplaman zorundadır.
  MAPDE-15
  TOPLANTININ ACILISI VE YETER SAYISI : Genel Kurul toplantısı sandık başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Yoklama yapıhr.Genel Kurula katılması gereken üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır olduğu anlaşılırsa,toplantıyı idare etmek üzere bir Başkan bir Başkan Yardımcısı ve yeteri kadar yazman seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar Genel Kurulu Tutanaklarını düzenler, Başkan ve Başkan Yardımcısıyla Birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. MADPE-16
  İKİNCİ TOPLANTI : Birinci toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak, bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı sandık yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa geri bırakılma sebepleri belirtmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya 15. maddede de belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve mahalli en büyük Mülki Amirliğine duyurulur. Genel Kurul Toplantısı birden fazla geri bırakılmaz. MADPE-17
  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR ; Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda Hazır bulunan üyelerin en az 10/1 i tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. MADPE-18
  GENEL KURUL OYLAMA YETER SAYISI ; Genel Kurulda kararla aksine bir hüküm olmadıkça Genel Kurula katılan üyelerin yarıda bir fazlasının oyu ile alınır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyunu üye bizzat kullanır. Yönetim Kurulu üye seçimi gizli oyla yapılır. Diğer oylamalar açık oyla yapılır. MADPE-19
  SANDIĞIN FESHİNİN YETER SAYISI ; Sandığın feshi için alınacak kararlar sandık üyesinin 2/3 "nün Genel Kurulda hazır bulunması ve bu mevcudun 2/3 "nün feshi kararına katılması zorunludur.
  Yeter sayı sağlanmadığı takdirde 18.madde gereğince yapılacak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz. MADDE -20
  YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ : Sandık Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yılda bir Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Tekrar seçilmeleri mümkündür.
  Genel Kurulda yapılan oylama sonunda en çok oy alanlardan başlamak üzere sırası ile asil ve yedek üyeler aldıkları oy durumuna göre tespit edilir. Yönetim Kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olduğunda yedek üyelerden en çok oy alanlar sıra ile göreve çağırırlar.

  MADDE-21
  YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ: Yönetim Kurulu,Genel Kurul toplantısının bitiminin
  müteakip ilk toplantısını yaparak,aralarında bir başkan.bir genel sekreter,bir mali sekreter,bir
  veznedar ve bir üyeden oluşur.
  BAŞKAN : Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Gerektiği zamanlarda Yönetim Kurulunu
  toplantıya çağırır. Sandık işlemlerini gözetip her türlü evrakı.yatırılacak ve alınacak paralara ilişkin
  makbuzları Yönetim Kurulu üyelerinden birisi ile imza eder.
  GENEL SEKRETER : Sandığın her türlü yazışmalarını yürütür. Her türlü yazı,belge ve
  makbuzları Başkanla birlikte imza eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya başkanın vekalet
  verdiği durumlarda başkan yetkisine haiz olup başkan adına başkanı temsil eder ve imza atar.
  MALİ SEKRETER : Sandık aidatlarını düzenli tahsili,verilen kredilere ve biriktirmeye ilişkin
  evrak ve makbuzların tutulması ve korunmasından sorumludur. Evrak ve makbuzları başkanla
  birlikte imzalar.
  VEZNEDAR : Sandığın banka ve kasasındaki mevduatı takip ve kontrol eder,mali sekretere
  yardımcı olur.
  ÜYELER: Sandığın üyeler ile olan ilişkileri sağlardandık ve muhasebe işlerini yürütülmesinde
  yardımca olurlar.
  MADDE-22
  SEÇİLENLERİN BİLDİRİLMESİ : Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden 7 gün içinde
  Yönetimi   ve   Denetim   Kurulları   asil   ve   yedek   üyelerinin   ad   ve   soyadlarını,   görev
  adreslerini,Yönetim   Kurulu Başkanı tarafından sandık merkezinin bulunduğu yerin en büyük
  Mülki Amirliğe bildirir.
  Sandık yönetmelik ve ikametgahında yapılacak değişikliklerde aynı süre içerisinde mahalli en büyük Mülki Amirliğine bildirir.Değişikliklerin yerinde görüldüğünün mahallin Mülki Amirliğince yazı ile bildirilmesi üzerine,değişiklikjer 15 gün içerisinde mahalli bir gazete ile yayınlanır. Gazetenin 5 nüshası mahalli mülke amirliğine verilir. MADDE-23
  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ : Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Başlıca görevleri şunlardır.
  a)      Sandığı, Yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına göre yönetmek,
  b)      Üyeliğe kabul yolunda karar vermek,
  c)       Bütçe ile tahmin olunan gelirler toplamak, gelir kaynaklarını artırıcı imkanları aramak,
  d)      Bütçe ile kabul edilen giderleri usulüne uygun olarak sarf etmek,
  e)       Kanuni defterleri tutmak,
  f)        Yönetmelik gereği yardımları yerine getirmek,
  g)       Çalışma yılına ait bilançoyu ve yeni döneme ait bütçe ve kadro tekliflerini hazırlayarak Genel Kurulunun oyuna sunmak,
  h)Genel Kurul her üç yılda bir olağan ve gerektiğinde de olağanüstü toplantıya çağırmak, ı) Gerekli yönetmelik değişikliklerini hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak, j) Sandığın işlemlerini yürütülmesi için yeteri kadar personeli ücret karşılığı çalıştırmak, k) Sandık fonları ile ilgili iç yönetmelikleri hazırlayıp Genel Kurul onayına sunmak. MADDE-24
  YÖNETİM KURULUNDA KARAR YETER SAYISI: Kabul edilir bir mazereti olmadığı halde üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Ancak bu hükmü uygulanabilmesi için olağan toplantının gün.saat ve yerini karar defterine yazılıp hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması gerekir. Olağan toplantılar dışındaki toplantılar için yer,gün ve saat belirtmek suretiyle yönetim kurulu üyelerine davet makbuzu gönderilmesi zorunludur. MADDE-25
  YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU : Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri sandığın bütün işlem ve yönetiminden sorumludur.

  MADPE-26
  DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ SORUMLULUĞU : Denetim Kurulu Genel Kurula katılan üyeler arasından üç asil üç yedek olmak üzere gizli oyla genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır. Yeniden seçilmek mümkündür. Denetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan seçerler. Denetim Kurulu derneğin her türlü işlerini ve hesaplarını inceler en az üç ayda bir yapacakları denetim sonuçlarını rapor halinde düzenleyerek imzalayarak bir nüshasını Yönetim Kurulu Başkanlığına verir. Raporda eleştirilen hususların Yönetim Kurulunca dikkate alınıp alınmadığını takip ederler.
  İşlem veya hesaplardaki düzeltilmesi gereken hususların yerine getirilip getirilmediğini araştırırlar. Denetim sonucunun ehemmiyet ve değerine göre gerekirse Genel Kurulun toplanmasını sağlar. Denetim Kurulu Yönetim Kurulunun çalışma devresine ait işlemlere,almış olduğu kararları ve hesapları inceledikten sonra düzenleyeceği denetim raporlarını Genel Kurula sunarlar.
  Denetim Kurulu üyeleri Kanunun ve yönetmelik hükümleri ile kendilerine verilen denetleme görevinde ihmal ve kayıtsızlık göstermekten veya kasıtlı noksan imzalamadan dolayı birlikte sorumludurlar.
  MADPE-27 SANDIĞIN GELİRLERİ : Sandığın gelirleri şunlardır;
  a)   10 TL giriş aidatı 24 TL yıllık aidat ve üyelere verilecek borç paradan alınacak Aylık %1 oranında bağış olarak alınacak katkı payı(katkı payının tamamı yıl sonunda emeklilik ve sosyal yardım fonuna aktarılır ve bu amaç için kullanılır,bu suretle sandık kar gayesi gütmeden alman katkı payını üyelerine sosyal amaçlı olarak sarf eder.)
  b)   Banka faizleri,
  c)    Sandık emlakından elde edilecek kira gelirleri,
   
  d)   Sandıkça tertiplenen balo,eğlence,konser gibi gezi ve tatil için turistik yerlerden ve kamplardan sağlanan gelirler,
  e)   Mağazalardan elde edilecek komisyonlar,
  f)    Sandıkça tertiplenen piyango gelirleri,
  g)        Bağış ve yardımlar,
  h) İçişleri Bakanlığı satış reyonunun gelirleri ve umulmadık gelirler, ı) Açılacak futbol,basketbol,voleybol ve tenis kurslarından sağlanacak gelirler.
  MADDE-28
  YÖNETİM VE DENETEİM KURULU ;   Sandık faaliyetlerinin yerine getirilmesinden dolayı
  yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yaptıkları zorunlu harcamaları sandık tarafından karşılanır.
  MADDE-29
  SANDIK MALLARI : Sandığın bütün mal ve haklan dernek malı sayılır. Taşınmazlar dernek
  adına tescil edilirse kullanma   hakkı sandığa devredilir. Bu mallara karşı işlenen suçlar dernek
  malına karşı işleniş sayılır ve buna göre cezalandırılır.
  MADDE-30
  YASAL DURUM ; Sandıklar,derneklerin bir yan kuruluşudur. Bunların tüzel kişileri yoktur.
  Sandık Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim Kuruluna verilecek yetkilere dayanarak sandıkla ilgili
  konularda mahkemelerde ve idari makamlarda sandığı temsil edebilir. Sandığı izafeten her türlü
  tasarruflarda bulunabilir.
  MADDE-31
  TUTULACAK DEFTERLER:   Sandık merkezinde aşağıdaki defterler tutulur.
  a)        ÜYE KAYIT DEFTERİ ; Sandığa girenlerin kimlikleri,sandığa giriş tarihleri,aylık aidat yükümlülükleri,aylık ve yıllık aidatları bu deftere işlenir.
  b)        KARAR DEFTERİ ; Yönetim Kurulunun kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır.
  c)         EVRAK KAYIT DEFTERİ ; Sandığa gelen ve giden yazılar tarih ve sayı sırasıyla bu deftere kaydedilir. Yazılar belirli bir düzen dahilinde dosyalanır.

  d)GELİR-GİDER DEFTERİ ; Sandık adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerlere açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  e)                     DEMİRBAŞ DEFTERİ ; Sandık için alman demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
  f)                      FON HESABINA AİT DEFTERLER ; Bu yönetmelikte ismi geçen fonlar için ayrı
  ayrı özel defterlerle tutulur.
  Kurulacak sosyal işletmelerde ile alışveriş merkezleri içinde ayrı ticari defterler tutulur.
  Yukarıda yazılı defterlerin tümünün noterlerce onaylanması zorunludur. MADDE-32
  BİLANÇO : Sandığın hesap bilançosu çalışma devrelerine göre düzenlenir. Genel Kurula sunulacak çalışma raporuna eklenerek bilanço cetvelleri takvim yılı sonu itibari ile hazırlanır. YARDIM SANDIĞI İŞLETMELERİNİN DÜZENLENMESİ : Sandığın muhasebe ve büro işletmeleri ile beyanname şekli,saklanması ve diğer işlerin usul ve esaslara Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilir.
  MADDE-33
  SANDIK PERSONELİ ; Sandık üyelerinin kayıtlarını yapmak,tahsil olunan aidatları ilgili
  defterlere    işlemek,    sandığın    üyelerine    faydalı    olmasını    ve    işlerin    kısa    zamanda
  sonuçlandırılmasını
  Sağlamak amacıyla sandık merkezlerinde yeterli bir büro kurulur.
  Yönetim Kurulu,büroda çalıştırılacak personel sayısı,bunlara ödenecek aylık ücret ve benzeri hususlar için Genel Kurula yıllık bütçeyle ayrıntılı teklifte bulunur. Genel Kurulca onaylayan bütçeye dayanarak, sandık bürosunda çalışacak personel ile sözleşme yapmaya ve ücretlerini ödemeye yönetim kurulu yetkilidir.
  Sandık bürosunun verimli ve aksamadan çalışmasını sağlamak üzere Yönetim Kurulu koordinasyonu sağlar. MADDE-34 B-BİRİKTİRME EMEKLİLİK VE SOSYAL YARDIM FONU :
  1)            Bu fon üyenin; emekliliğinde,evlenmesinde,çocuğunun doğumunda çocuklarının
  evlenmesinde,ölümünde,eş ve çocukları ile anne-baba ölümlerinde ve doğal afete uğramasında
  maddi destek sağlamak amacı ile kurulmuştur.
  2)       Bu fona kesilecek aidat miktarı her mali yıl başında yönetim kurulunca belirlenir.
  a) EMEKLİLİK : Üyenin kurumundan emekli olması durumunda isterse üyeliği devam eder,sandıktan da emekli olmayı talep etmesi durumunda;
  Sandık üyelik süresi 6-12 yıl arasında olan üyeye, bu fonun 1 aylık kesinti toplamının %35 tutarında, üyelik süresi 12 yılın üzerinde olanlar ise %45 tutarında bu fondan ikramiye ödenir.
  Sandıktan emekli olmak için müracaat eden üyeler sıraya konularak her ay 3 veya 4 üyenin emeklilik işlemi yapılır. ,    b) ÜYENİN EVLENMESİ :
  a)      Sandık üyeliği 1-5 yıl arasında olanlara 1 Cumhuriyet altını,6 yılın üzerinde üyeliği bulunanlara ise 2 Cumhuriyet altını tutarında yardım yapılır. Üyeye bu yardım evlenme cüzdanı fotokopisi ile müracaat etmesi durumunda ödenir.
  b) Üyelik süresi 1 yılın altında olanlara ise Yönetim Kurulunun uygun göreceği miktarda evlenme yardımı yapılır.
  c)       Üyenin çocuğu olması halinde, doğum belgesi ile yapacağı başvuru sonucu yarım altın tutarında doğum yardımı yapılır.
  d)      Üyenin çocuklarının evlenmesinde yarım altın tutarında yardım yapılır.
  e)       Sandık üyesinin vefatında, bu fona kesilen 1 aylık kesinti toplamının %30 oranında sağlığında bıraktığı varisine veya kanuni mirasçılarına veraset ilamı ile yapacakları müracaat sonucunda ödeme yapılır.
  f)        Üyenin eşinin vefatında 3 Cumhuriyet altını,çocuğunun,anne ve babanın vefatında ise 1 Cumhuriyet altını tutarında ölüm yardımı yapılır.
  A

  g) Üyenin deprem,yangın sel vb. doğal afete uğraması durumları belgelenmesi halinde
  Yönetim Kurulunca maddi hasarın oranı ve fon imkanları nispetinde doğal afet yardımı
  yapılır.
  h) Bu fon,üyenin kurumundan emekli olması ve sandıktan da emekliliğini talep etmesi
  durumunda uygulanır ve yukarıda belirtilen sosyal yardımlarda aynen yapılır.
  Üyenin emekliliği dışında sandıktan ayrılması halinde bu fon için kesilen miktar üyeliği 5 yılın altında olanlarınki kendilerine ödenmez fona gelir kaydedilir.
  c) BİRİKTİRME VE BORÇE VERME FONU :
  1)         Üyeleri tasarrufa yöneltmek ve ihtiyaç duyulduğunda borç para vermek amacı ile kurulmuştur,
  2)    Biriktirme ve borç verme fonuna katılma oranı en az 25 TL (Yirmi beş TL) isteyen her üye katılım payını mali durumuna göre, belirtilen fon aidatlarının katları şeklinde ödeyebilir. Bu fona katılma oranı en az miktarı her mali yıl başında Yönetim Kurulunca belirlenir.
  3)Üyenin biriktirme fonundan borç talep edebilmesi için 6 aylık üyeliği ve birikimi olması ve sandıkça hazırlanmış borç senedinin usulüne uygun bir şekilde doldurulup borçlu ve kefiller tarafından imzalandıktan sonra ünite yetkililerine tasdik edilmesi gereklidir.
  4)    Borç talep eden üyenin üyeliği giriş tarihleri biriktirme fonundaki tasarrufları ve daha önce borç alıp almadıkları puanlanarak müracaatlar sıraya konulur ve bu sıralama üzerine her ay sandık gelirinin %95 i üyelerimize borç olarak dağıtılır. Kalan %5 miktar her ay bankada bloke edilir. Müracaat edilen ayda sıralamaya giremeyen üyemiz daha sonraki ayda ilk sıraya alınır.
  5)    Borcu biten üye bir ay bekledikten sonra yeniden borç yeniden talebinde bulunabilir. Biriktirme fonuna borcu bitmeden talepte bulunan üyemizin müracaatı bittikten soma değerlendirmeye alınır.
  6)    Sandık sadece kendi üyelerine borç para verir, üye olmayanlara hiçbir sebep ve suretle borç verilmez. Ödünç para alan üye her ne sebeple olursa olsun (2) ay üst üste borç taksitini ödemezse borcunun tamamı kendisinden veya kefilinden kesilir.
  7)    Her üye sandıktan birikmiş olan tasarruf miktarından 6 ay önce yararlanamaz. Üyeler
  birikimleri, üyelerin üyelik süreleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği limitler
  dahilinde borç para verilir. Borç verme bir sıra dahilinde yapılıp, borç para verilirken öncelik hiç
  para almayan üyelere tanınır. Sandıkta birikmiş aidat kadar borç para talebinde bulunan üyelerden
  kefil istenmez.
  8)     Sandık Yönetim Kurulu mali imkanları yeterli olması halinde borç verme limitlerini artırmaya yetkilidir.
  9)     Sandık üyelerinden herhangi bir sebeple ayrılmak isteyenlere ödediği her aidat (1) hisse kabul edilerek hesaplanacak miktar üzerinden ve ödenecek paranın %10`u fon gideri olarak kesildikten sonra kalan miktar ödenir.
  MADDE-35
  SANDIĞIN FESHİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDA MAL VARLIĞININ TASVİYE ESASLARI : Bu durumda,demirbaş ve gayrimenkul mallar derneğe nakil,mal varlığı da sahiplerine geri ödenir. Ödeme sırasında yada tasfiye anında yapılan giderlere zararla pay sahiplerinin hesaplarından düşülerek geri kalan için ödeme yapılır.
  MADDE-36
  SANDIĞIN GİDERLERİ : Sandığın giderleri şunlardır;
  a)     Demirbaş alım giderleri,
  b) Kırtasiye giderleri,
  c) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin sandık için yaptıkları zorunlu giderler,
  d)     Gayri menkullerin bakım ve onarım giderleriyle elektrik ve su masrafları giderleri,
  e)      Çalıştırılanlara verilecek ücretler,
  f)       Kiralanan gayri menkullerin kira ücretleriyle elektrik ve su masrafları,
  GMK Bulvarı Onur İş Hanı 3.Kat No:12/41 Kızılay/ANKARA | Telefon-Faks : 0312 418 13 74 | İletişim Maili : dernek@icdersan.org.tr


  Ankara Web Yazılım®